Slovné úlohy a spôsoby ich riešenia

Slovné úlohy a spôsoby ich riešenia

Mnohokrát som sa pýtal žiakov a študentov: Čo si myslia o schopnostiach riešenia vlastných slovných úloh? Odpovede väčšinou prekvapia. Na základnej škole ich spravidla nemajú problém vyriešiť. Problém nastáva neskôr, na strednej škole a na strednej škole. Analýzou dôvodov tohto stavu, môžete prísť na záver, že na základnej škole žiak rieši jednoduché úlohy, a matematický proces vyplýva priamo z obsahu úlohy. V vyšších ročníkoch základnej školy sa objavujú zložité úlohy, ktorých riešenie si vyžaduje uznanie zložitejších vzťahov, študent zatiaľ nie je pripravený ich vyriešiť. Možno niečo zanedbal učiteľ v ročníkoch 1-3 a vyšších ročníkoch základnej školy, príliš sa sústrediť na jednoduché úlohy, okrem úloh, ktoré sa ťažšie interpretujú a učia, ako S.. Pobyt, „Správne poskladané“, ktoré sa v súlade s novým základným vzdelávacím programom presunuli do starších ročníkov základnej školy. Za tým však vidím hlavný dôvod, že úlohy sa riešia na hodinách, a neučí sa metódam riešenia problémov. Preto stojí za to venovať pozornosť tomuto aspektu matematického vzdelávania, ktorou je osvojenie si štruktúry študenta textovej úlohy a rôzne metódy riešenia. Je to spojené s častými otázkami, ako dospieť k výsledku, prečo si študent zvolí také riešenie, a žiadne iné a zdôvodňujúce výber metódy. Je potrebné venovať pozornosť overeniu riešenia, účtovný výsledok aj primeranosť výsledku k obsahu úlohy. Môžete sa nad tým zamyslieť, keďže slovné úlohy sú pre študentov také ťažké, prečo sa ich nevzdať? Gustaw Treliński odpovedá stručne: Riešime úlohy, pretože tvoria obsah a význam matematiky. Predstavujeme väčšinu matematických konceptov, nielen na úvodných hodinách, sa deje pomocou slovných úloh. To sa odráža aj v základných učebných osnovách.

Základné učebné osnovy predpokladajú, že žiak končiaci prvý stupeň:

• zvláda životné situácie, ktoré je potrebné pridať alebo odčítať, aby ste boli úspešní;

• zapíše riešenie úlohy s obsahom prezentovaným slovami v konkrétnej situácii, pomocou digitálneho záznamu a akčných značiek;

Študent absolvujúci triedu III:

• Rieši jednočinné slovné úlohy (vrátane úloh diferenciálneho porovnania, ale bez porovnania kvocientov);

• vykonáva jednoduché peňažné výpočty (cena, množstvo, hodnotu) a zvláda každodenné situácie, ktoré si takéto zručnosti vyžadujú;

Študent v ročníkoch 1-3 si musí osvojiť schopnosť riešiť najjednoduchšie slovné úlohy. Musíte si však pamätať, že väčšina matematických situácií, napr.. zavádzanie postupných prirodzených čísel, menové výpočty, situácie v kalendári a v hodinách súvisia so situáciami opísanými vo forme slovných úloh.

Metodické návrhy, ktoré sú tu uvedené, danú problematiku nevyčerpávajú a mali by sa prehĺbiť vedomosti o riešení slovných úloh v ročníkoch 1-3, s využitím bohatej literatúry.

Riešenie slovných úloh spočíva v hľadaní odpovedí na otázky obsiahnuté v úlohách. V úlohe:

Na tanieri bolo 7 hrušky a pár jabĺk. Koľko jabĺk tam bolo, keby tam boli všetky plody 15?

Otázka je o počte jabĺk. Odpoveď možno nájsť, rozložením ovocia na tanier, teda kladenie 7 hrušky, potom pridaním jabĺk, aby všetko ovocie mohlo byť 15. Teraz stačí spočítať pridané jablká a máme odpoveď na otázku v probléme. Namiesto prírodného ovocia môžete použiť vystrihnuté z papiera alebo len vystrihnuté kruhy alebo gombíky, palice alebo iné tzv. strieda. Úloha bola vyriešená, ale bez použitia matematických operácií. Úlohu je možné aj vyriešiť, brať napr.. 15 tlačidlá (to bolo všetko ovocie), potom ho vráťte späť 7 – sú to hrušky. Teraz stačí spočítať zostávajúce tlačidlá, čo sú ekvivalenty jabĺk.

Pri riešení úloh pomocou tzv. strieda – tlačidlá, palice, teda pulty, hovoríme, že problém vyriešime simuláciou situácie úlohy, simulácia činností, byť simulačným modelom. Tento spôsob riešenia problémov je obzvlášť užitočný v počiatočných fázach rozvíjania schopností riešenia slovných úloh. Môže sa tam uplatniť simulácia, kde sú objektívne ťažkosti pri riešení úlohy na skutočných objektoch. Simulácia je spojená s tzv. manipulatívne metódy riešenia úloh, spomenuté pri diskusii o operáciách na prirodzených číslach.