Pole kwadratu

Pole kwadratu
kwadratWzór na pole kwadratu

P = a · a = a²

Legenda:

P – pole kwadratu

a – długość boku