Liczby niewymierne

Liczbami niewymiernymi nazywamy wszystkie liczby, których nie można przedstawić w postaci ułamka

\frac {p}{q}

gdzie p∈C i q∈C i q ≠ 0

Liczby niewymierne