LICZBY WYMIERNE

Zbiór liczb naturalnych oznaczamy literą N, a zbiór liczb całkowitych literą C. Pamiętamy, że N ⊂ C.

Liczbami wymiernymi nazywamy liczby, które można zapisać w postaci ułamka gdzie

\frac {p}{q}

gdzie p i q są liczbami całkowitymi oraz q ≠ 0.

Zbiór liczb wymiernych będziemy oznaczali literą W.

Każdą liczbę wymierną można przedstawić w postaci rozwinięcia dziesiętnego. Jeśli rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone, to najmniejszą powtarzającą się grupę cyfr nazywamy okresem tego rozwinięcia, np.

1\frac {1}{11}=\frac {12}{11}= 1,090909...=1,(09)

Przykład. Wykonaj działanie, a wynik zapisz w postaci ułamka dziesiętnego.

Liczby wymierne

.